Modra odločitev za vaš življenjski projekt

Storitve

Opravljamo storitve posredovanja pri prodaji, nakupu, najemu ali oddaji vaše nepremičnine:

 • ogled nepremičnine in svetovanje;
 • ocena tržne vrednosti nepremičnine;
 • iskanje kupcev ali nepremičnin;
 • oglaševanje v različnih medijih;
 • izdelava pogodbe v sodelovanju z odvetniško pisarno;
 • pridobitev vseh dokumentov v zvezi z nepremičnino;
 • izdelava zemljiškoknjižnega predloga.

Poleg posredovanja pri nakupu/prodaji oz. najemu/oddaji nepremičnine, vam nudimo:

 1. Svetovanje pri nakupu zemljišč,
 2. Projektiranje objektov od ideje do izvedbe,
 3. Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije,
 4. Promet z lastnimi nepremičninami.

 

CENIK  STORITEV  v  družbi  MP  PROJEKT, d.o.o.

1. Izdelava pogodbe:
-
enostavna pogodba:   170 € oz. po odvetniški tarifi        

- zahtevna pogodba:      170 € + vsaka dodatna ura 85 € oz. po odvetniški tarifi

- aneks k pogodbi ali predpogodbi oz. drugi dogovori med strankama:     170 € oz. po odvetniški tarifi

- sestava predpogodbe:                               170 € oz. po odvetniški tarifi

- sestava drugih dokumentov:     min 50 € oz po dogovoru

2. Prepis nepremičnine (zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. in sestavo pogodbe) - 1% od pogodbene vrednosti nepremičnine oz. minimalno 700 € ali po dogovoru.

3. Zemljiškoknjižna dejanja:
- z elektronsko pretvorbo listin in deponiranjem pri notarju - 85 EUR

- brez elektronske pretvorbe listin in deponiranja pri notarju - 30 €

4. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: 300 €

5. Ogledi: vsak opravljeni ogled se zaračuna v višini 50 €

6. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: po urni postavki –160 €

7. Pridobitev dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, na podlagi naročila naročitelja ali tretje osebe:

- lokacijska informacija – taksa + 10 €

- odobritev pravnega posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem – 30 €

- soglasje MORS pri prometu s kmetijskim zemljiščem – 32 €

- potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice občine – 10 €

- pridobitev uradnega zemljiškoknjižnega izpiska ali druge listine iz zbirke listin – 50 €

Če ni v pogodbi o posredovanju določeno drugače, provizija ne vključuje cene navedenih storitev.

8. Druge storitve:
- pregled stanja nepremičnine v javnih evidencah in izpis podatkov – 50 €

- pomoč pri izpolnitvi obrazcev, napovedi za odmero davkov ipd. – 50 €

- sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine prodajalcu oz. najemniku, ki vključuje ogled in preveritev stanja, popis števcev, sestavo primopredajnega zapisnika in obvestitev dobaviteljev o spremembah naročnika –400 €

- priprava in hramba slikovnega materiala v arhivu posrednika pri oddaji/najemu – 500 €

- preverjanje stanja nepremičnine, oddane v najem, med trajanjem najema, ki vključuje celotno korespondenco z najemnikom ter pripravo in pošiljanje poročil najemodajalcu – 50 € za vsako obdobje, dogovorjeno v naročilu te storitve.

- preverjanje stanja nepremičnine oddane v najem, ob koncu najema, ki vključuje ogled in preveritev stanja ter popis števcev – 100 €

- poročilo o oceni vrednosti nepremičnine, ki ga izdela sodni izvedenec ali cenilec gradbene stroke – po dogovoru.

- izdelava energetske izkaznice, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem - po dogovoru.

9. Pregled listin:  85 €

10. Stroški oglaševanja:
- priprava oglasa (za vsak medij posebej) – 60 €

- objava enega oglasa – 110 €

11. Plačilo za posredovanje:

V plačilo za posredovanje je vključeno: ocena tržne vrednosti nepremičnine, stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika (oglaševanje na posebno željo naročitelja se zaračuna posebej), ogledi nepremičnine, svetovanje in seznanitev naročitelja z višino davčnih in drugih obveznosti, sodelovanje pri pogajanjih, pregled listin.

V ceni je 22% DDV že vključen. Cene vključujejo storitve posredovanja v skladu s katalogom nalog, opravil in storitev pri poslovanju z nepremičninami, ki ga je sprejela Gospodarska zbornica Slovenije.

 

V Kranju, dne 1.3.2023                                                                                                MP PROJEKT, d.o.o.
                                                                                                                                             direktor Marjan Pičulin