Modra odločitev za vaš življenjski projekt

Storitve

Opravljamo storitve posredovanja pri prodaji, nakupu, najemu ali oddaji vaše nepremičnine:

 • ogled nepremičnine in svetovanje;
 • ocena tržne vrednosti nepremičnine;
 • iskanje kupcev ali nepremičnin;
 • oglaševanje v različnih medijih;
 • izdelava pogodbe v sodelovanju z odvetniško pisarno;
 • pridobitev vseh dokumentov v zvezi z nepremičnino;
 • izdelava zemljiškoknjižnega predloga.

Poleg posredovanja pri nakupu/prodaji oz. najemu/oddaji nepremičnine, vam nudimo:

 1. Svetovanje pri nakupu zemljišč,
 2. Projektiranje objektov od ideje do izvedbe,
 3. Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije,
 4. Promet z lastnimi nepremičninami.

 

CENIK  STORITEV  v  družbi  MP  PROJEKT, d.o.o.

1. Izdelava pogodbe:
- enostavna pogodba:   150 EUR oz. po odvetniški tarifi

- zahtevna pogodba:      150 EUR + vsaka dodatna ura 75 EUR oz. po odvetniški tarifi

- aneks k pogodbi ali predpogodbi oz. drugi dogovori med strankama:     150 EUR oz. po odvetniški tarifi

- sestava predpogodbe:               150 EUR oz. po odvetniški tarifi

- sestava drugih dokumentov:     min 30 EUR oz po dogovoru

2. Prepis nepremičnine (zajema preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb, zastopanje v postopku prodaje kmetijskega zemljišča ipd. in sestavo pogodbe) - 1% od pogodbene vrednosti nepremičnine oz. minimalno 600 EUR ali po dogovoru.

3. Zemljiškoknjižna dejanja:
- z elektronsko pretvorbo listin in deponiranjem pri notarju - 75 EUR.

- brez elektronske pretvorbe listin in deponiranja pri notarju - 20 EUR.

4. Ocena tržne vrednosti nepremičnine: 175 EUR.

5. Ogledi: vsak opravljeni ogled se zaračuna v višini 50 EUR.

6. Ura svetovanja ali sodelovanja pri pogajanjih: po urni postavki – 125 EUR.

7. Pridobitev dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, na podlagi naročila naročitelja ali tretje osebe:

- lokacijska informacija – 25 EUR.

- potrdilo o namenski rabi nepremičnine – 25 EUR.

- pridobitev uradnega zemljiškoknjižnega izpiska ali druge listine iz zbirke listin – 50 EUR.

Če ni v pogodbi o posredovanju določeno drugače, provizija ne vključuje cene navedenih storitev.

8. Druge storitve:
- pomoč pri izpolnitvi obrazcev, napovedi za odmero davkov ipd. – 50 EUR.

- sodelovanje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine prodajalcu oz. najemniku, ki vključuje ogled in preveritev stanja, popis števcev, sestavo primopredajnega zapisnika in obvestitev dobaviteljev o spremembah naročnika – 125 EUR.

- preverjanje stanja nepremičnine, oddane v najem, med trajanjem najema, ki vključuje celotno korespondenco z najemnikom ter pripravo in pošiljanje poročil najemodajalcu – 50 EUR za vsako obdobje, dogovorjeno v naročilu te storitve.

- preverjanje stanja nepremičnine oddane v najem, ob koncu najema, ki vključuje ogled in preveritev stanja ter popis števcev – 100 EUR.

- poročilo o oceni vrednosti nepremičnine, ki ga izdela sodni izvedenec ali cenilec gradbene stroke – po dogovoru.

- izdelava energetske izkaznice, v sodelovanju z zunanjim izvajalcem - po dogovoru.

9. Pregled listin:  75 EUR.

10. Stroški oglaševanja:
- priprava oglasa (za vsak medij posebej) – 50 EUR.

- objava enega oglasa – 100 EUR.

11. Plačilo za posredovanje:

V plačilo za posredovanje je vključeno: ocena tržne vrednosti nepremičnine, stroški oglaševanja po lastni presoji posrednika (oglaševanje na posebno željo naročitelja se zaračuna posebej), ogledi nepremičnine, svetovanje naročitelju, sodelovanje pri pogajanjih, pregled listin, pomoč naročitelju pri izpolnitvi davčne napovedi, overitvi pogodbe, odjavi ali prijavi elektro distribucijskemu podjetju, sestava primopredajnega zapisnika.

V ceni je 22% DDV že vključen. Cene vključujejo storitve posredovanja v skladu s katalogom nalog, opravil in storitev pri poslovanju z nepremičninami, ki ga je sprejela Gospodarska zbornica Slovenije.

V Kranju, dne 4.2.2016                                                                                                 MP PROJEKT, d.o.o.
                                                                                                                                               direktor Marjan Pičulin